imagex001_Fotor imagex003_Fotor imagex004_Fotor imagex005_Fotor mrtv001_Fotor mrtv002_Fotor mrtv003_Fotor

Közlemény

A Tiszanagyfalui Óvodába a 2016/2017. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

Tiszanagyfalu Község Önkormányzata, mint a Tiszanagyfalui Óvoda (4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.) fenntartója, " A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, a Tiszanagyfalui Óvodába a 2016/2017. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményt teszi közzé:
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Tiszanagyfalui Óvodába a 2016. szeptember 1-én kezdődő nevelési évre történő óvodai beiratkozás az alábbi időpontokban lesz:
2016. április 25.-26.-án, 8.00 órától-17.00 óráig.
Pótbeiratkozásra az alábbi időpontban kerül sor:
2016. május 2.-án, 12.00 órától-16.00 óráig.


A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek anyakönyvi kivonata,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, az erről szóló szakvélemény,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény,
• amennyiben a gyermek Hátrányos- vagy Halmozottan Hátrányos Helyzetű, akkor az erről szóló jegyzői határozat,
• nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok.

Óvodába történő beíratásra köteles gyermek, illetve óvodába felvehető gyermek:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.”
Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesítetni tudja.
A Tiszanagyfalui Óvodában az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél a nevelési intézmény Alapító Okiratában foglaltak az irányadóak. Az Alapító Okirat tartalmazza, hogy az óvoda mely sajátos nevelési igényű gyermek ellátására jogosult.
Az óvodai nevelési év 2016. szeptember 1-jén kezdődik, és 2017. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.
A jegyző, a szülő kérelmére, az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A Tiszanagyfalui Óvoda felvételi körzete:
Tiszanagyfalu község közigazgatási területe.
Az illetékességi és működési körön kívüli településekről, szabad befogadóképesség esetén vehető fel gyermek a köznevelési intézménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket a fent idézett jogszabály szerint az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247,§(a) pontja alapján szabálysértést követ el, és 5000.-Ft- tól-150.000.-Ft- ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2016. május 20-ig értesíti a szülőket. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.
A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.
A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő, a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.

Tiszanagyfalu, 2016. március 21.

Rudolf János Ferencné sk. Kovácsné Pallai Valéria sk.
Polgármester Jegyző